Vážení rodičia žiakov 6. až 9. ročníka!

Oznamujeme vám, že pri prvom nástupe žiaka do školy alebo po prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni  ste povinní predložiť písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Tlačivo je potrebné stiahnuť TU, vytlačiť a vyplniť. Do školy ho prinesie žiak v pondelok 22. 06. 2020. Tlačivo si môžete vyzdvihnúť od stredy do piatka, 17. -19. 06. 2020, od 8:00 do 12: 00 hod. v budove ZŠ. Dieťa musí mať v škole 2 rúška a papierové vreckovky. 

22. až 23. 6. 2020 bude prebiehať vyučovanie podľa pôvodného rozvrhu hodín. Vyučovacie hodiny budú skrátené na 35 minút. Od stredy 24. 06. 2020 budú triednické práce vždy 4 vyučovacie hodiny. Bližšie informácie dostanete od svojich triednych učiteľov.                                                        

Ďakujeme za spoluprácu a pochopenie.

Vážení rodičia budúcich prváčikov,

V utorok 9. júna 2020 v čase od 15.00 – 17.00 h.

Vás pozývame do školy na podpis vašich elektronických prihlášok do 1. ročníka ZŠ

a kontrolu správnosti ich vyplnenia.

Pri overovaní správnosti údajov zákonní zástupcovia dieťaťa predložia:

 • občiansky preukaz rodičov (zákonných zástupcov);
 • rodný list dieťaťa

Overenie údajov prebehne za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení.

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,

keďže od 1. 6. 2020 prebieha vzdelávanie v ZŠ s MŠ Štiavnik i prezenčnou formou pre ročníky 1 – 5, pristúpili sme k zmene časového harmonogramu zadávania úloh v rámci dištančného vzdelávania ročníkov 6 – 9 nasledovne:

1. Učitelia zadajú domáce úlohy prostredníctvom EduPage podľa rozvrhu do 14:00 hod.

2. Žiaci pošlú vypracované úlohy v rovnaký  deň do 20:00 hod.

Žiadame Vás o spoluprácu, pochopenie a  dodržiavanie časového rámca posielania vypracovaných úloh.

Ďakujeme!

1.Vyučovanie dištančného vzdelávania začína každý pracovný deň od 9:00 v prostredí Edupage. Pre plnú funkcionalitu e-learningu odporúčame používať internetový prehliadač v počítači.

2. Do 11:00 zadajú učitelia žiakom všetky úlohy daného dňa podľa týždenného rozvrhu, zredukovaného o výtvarnú výchovu, hudobnú výchovu, telesnú výchovu, náboženskú výchovu, techniku, informatiku  a pracovné vyučovanie. Z týchto predmetoch nebudú žiaci dostávať úlohy, ale jedenkrát v týždni námety a hravé, tvorivé aktivity s prihliadnutím na vyrovnanosť a vyváženosť ich denných aktivít.

3. Priebežné hodnotenie sa počas prerušeného vyučovania nerealizuje formou klasifikácie. Priebežné hodnotenie má charakter konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom počas učenia sa.  Má motivačný charakter, pomenuje žiakom chyby, ktoré robia a navrhne postup pri ich odstraňovaní.

4. Zadané úlohy budú kontrolované a vyhodnotené slovne, prípadne doplnené slovnou spätnou väzbou v správe konkrétnemu žiakovi, ak bude potrebné úlohu prepracovať, doplniť, a pod.

5. V dištančnom vzdelávaní odporúčame včasnú komunikáciu žiakov a rodičov s učiteľmi  vykonávať prostredníctvom správ v Edupage. Úlohy daného dňa budú k dispozícii na vypracovanie do 20:00 toho istého dňa.

Akékoľvek technické, časové, obsahové a pod. nezrovnalosti komunikujte čo najskôr vyučujúcemu daného predmetu príp. triednemu učiteľovi, učiteľke, aby sme dokázali spoločne hľadať riešenia.

6.Bezdôvodné nevypracovanie úloh sa bude chápať ako zanedbanie vzdelávacích povinností žiaka s dôsledkom na záverečnom hodnotení jeho práce.

7.Rodič je povinný oznámiť triednemu učiteľovi do 24 hodín, ak žiak zo zdravotných dôvodov nie je schopný vypracovať a odoslať zadanú úlohu (čo bude chápané ako ospravedlnenka). Nevypracované úlohy bude potrebné doplniť po dohode s vyučujúcim daného predmetu.

8.Možné technické prekážky (napr. výpadok internetového pripojenia, pobyt na mieste bez internetu...) v dištančnom vyučovaní je rovnako potrebné hlásiť triednemu učiteľovi, aby bolo možné hľadať iné riešenia a neprerušovať zbytočne pravidelnosť práce žiakov.

 

Prajeme veľa síl k naplneniu nášho spoločného cieľa: zvládnuť súčasnú výnimočnú situáciu

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, milí deviataci,

na stránke ministerstva školstva boli zverejnené informácie ohľadom spôsobu podávania prihlášok na stredné školy a podrobný postup pri prijímaní žiakov na stredné školy. Stručné zhrnutie Vám teraz prinášame.

1.          Prihlášky na stredné školy s talentovými skúškami

Prihlášky na stredné školy, v ktorých sa overuje umelecký talent alebo športový výkon (talentová skúška) boli zo základnej školy odoslané v pôvodnom termíne, opatrené všetkými potrebnými náležitosťami. V odboroch vzdelávania, v ktorých sa overuje umelecký talent alebo športový výkon, je možné pri prijímaní žiakov vlastné kritérium strednej školy využiť na dištančné overenie alebo v nevyhnutnom prípade prezenčné overenie s písomným súhlasom zriaďovateľa. Prijímacia skúška z overenia špeciálnych schopností, zručností alebo nadania potrebných na zvládnutie príslušného odboru vzdelávania musí prebiehať v súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č: OLP/3170/2020 zo dňa 15. 4. 2020. Odporúčame sledovať stránky týchto škôl, kde budú do 7. mája 2020 zverejnené kritéria prijímania žiakov.

2.         Ostatné prihlášky na stredné školy

Prihlášky sú u pani výchovnej poradkyni aj s upresnenými údajmi, ktoré sme doplnili po vzájomnej komunikácii pani výchovnej poradkyne s rodičmi resp. zákonnými zástupcami žiakov, žiačok v priebehu mesiaca apríl 2020.  Prihlášky budú odoslané základnou školou  na konkrétne cieľové stredné školy v stanovenom termíne. Na prihláške na vzdelávanie sa nevyžaduje podpis zákonného zástupcu, žiaka ani potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka. V termíne od 4. do 8. mája  bude pani výchovná poradkyňa kontaktovať všetkých rodičov, zákonných zástupcov žiakov a žiačok deviateho ročníka za účelom overenia údajov uvedených na prihláške vrátene konečného výberu strednej školy.

 3.         Prijímacie skúšky na stredné školy

Na základe rozhodnutia ministra školstva sa tento školský rok prijímacie skúšky neuskutočnia. Prijímacie konanie na všetky odbory vzdelávania strednej školy okrem osemročných gymnázií bude prebiehať na základe dosiahnutých vzdelávacích  výsledkov resp. podľa známok z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka ZŠ.  Medzi ďalšie kritéria patria umiestnenia v predmetových olympiádach,  športových súťažiach, kritérium umeleckého výkonu, prípadne jedno vlastné kritérium strednej školy. Bodové kritériá sú zverejnené na stránke ministerstva školstva.

4.          Rozhodnutia o prijatí

Riaditeľ strednej školy je do 7. mája 2020 povinný zverejniť upravené kritériá prijímacieho konania na študijné odbory podľa profilácie školy, do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania, do 29. mája 2020 zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle strednej školy alebo výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania a najneskôr do 29.mája 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou.

5.          Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka, žiačky na SŠ

Zákonný zástupca žiaka, žiačky do 4. júna 2020 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium. Vzor tohto dokumentu sa nachádza na stránke ministerstva školstva. Zápisné lístky nebude základná škola vydávať. Pre rodičov, ktorí nemajú možnosť vytlačiť si potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na SŠ budú tieto potvrdenia k dispozícii v budove školy. Vyzdvihnúť si ich môžete po dohode s pani výchovnou poradkyňou Ing. M. Šeligovou, za dodržania hygienicko- epidemiologických opatrení.

V prípade potreby môžete kontaktovať výchovnú poradkyňu pani Ing. Martu Šeligovú, ktorá ochotne zodpovie Vaše otázky.

 

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia budúcich prvákov,

ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili tým, že ste svoje dieťa zapísali odoslaním elektronickej prihlášky do 1. ročníka na našu školu.

Do dvoch týždňov od ukončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania budete  vyzvaní na zdokladovanie poskytnutých údajov (osobne, predložením rodného listu dieťaťa, občianskeho preukazu a iné v závislosti od situácie).

Tí z Vás, ktorí požiadali  v elektronickej prihláške o odklad povinnej školskej dochádzky, predložíte  najneskôr do štyroch týždňov od ukončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania písomnú  žiadosť  o odklad  PŠD  (žiadosť o odklad nájdete  na  stránke školy v časti Pre rodičov/Dokumenty) spolu s povinnými prílohami – potvrdenie od všeobecného lekára pre  deti a dorast/odborného  lekára a zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP alebo CŠPP).

 

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia žiakov!

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Štiavnik, 177 oznamuje, že záverečné hodnotenie žiakov na vysvedčení v školskom roku 2019/2020 bude realizované  nasledovne:

1) Žiaci 1.- 4. ročníka budú hodnotení slovne.

2) Žiaci 5. – 9. ročníka budú klasifikovaní známkou

Stupne hodnotenia:

 • výborný,
 • chválitebný,
 • dobrý,
 • dostatočný.

3) Keďže podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť v 1.-9. ročníku  ciele predmetov telesná a športová výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova, náboženská výchova, pracovné vyučovanie, informatika a technika plnohodnotnou realizáciou, nebudú tieto predmety klasifikované známkou, ale na vysvedčení bude uvedené – absolvoval(a).

4) Pri záverečnom hodnotení sa prihliada predovšetkým na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu počas prerušeného vyučovania v škole.

5) V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t. j. nemôže opakovať ročník.

6) V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020.

7) V čase mimoriadnej situácie žiaci druhého stupňa ZŠ, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020.

Vážení rodičia budúcich prváčikov,

prosím, venujte pozornosť nasledujúcim informáciám: Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky bude v čase mimoriadnej situácie po dohode so zriaďovateľom prebiehať od 15. do 30. apríla 2020 nasledovne...

1. Rodičia vyplnia a odošlú online prihlášku, ktorú nájdete na stránke školy v časti Pre  rodičov. Online prihlášku starostlivo vyplňte, nezabudnite na kontaktné údaje – mobil, E-mail.

 • Vedenie školy takéto prihlášky zaeviduje a poskytne spätnú väzbu rodičom o predbežnom prijatí dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.
 • Do dvoch týždňov od ukončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania budú zákonní zástupcovia vyzvaní na zdokladovanie poskytnutých údajov (osobne predložením rodného listu dieťaťa, občianskeho preukazu a iné v závislosti od situácie).
 • Ak ste už online prihlášku odoslali nemusíte ju posielať  ešte raz. Vašu prihlášku už evidujeme.
 • Ak chcete doplniť údaje do online prihlášky, môžete ju vyplniť  nanovo a opäť  ju  odoslať  aj  s doplnenými údajmi.
 • Ak žiadate o odklad školskej dochádzky pre svoje dieťa,  vyplňte, prosím, tiež online prihlášku, nezabudnite na kontaktné údaje a do  poznámky  uveďte,  že  žiadate  o odklad  plnenia  povinnej  školskej  dochádzky  svojho dieťaťa.
 • Najneskôr  do  štyroch  týždňov  od  skončenia  mimoriadneho  prerušenia  školského vyučovania  predložíte  písomnú  žiadosť  o odklad  PŠD  (žiadosť o odklad nájdete  na  stránke školy v časti Pre rodičov/Dokumenty) spolu  s povinnými  prílohami  –  potvrdenie  od  všeobecného  lekára  pre  deti a dorast/odborného  lekára  a zariadenia  výchovného  poradenstva  a prevencie  (CPPPaP alebo CŠPP)
 • Ak bývate v zahraničí požiadajte riaditeľa školy o povolenie plniť povinnú školskú dochádzku v zahraničí za podmienok podľa § 25 školského zákona, prostredníctvom žiadosti, ktorú nájdete na stránke školy v časti Pre rodičov/Dokumenty. Vyplnenú žiadosť môžete zasielať E-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Všetky dôležité informácie nájdete v dokumente Zápis žiakov žijúcich mimo SR v časti Pre rodičov/Dokumenty.

2. Pre rodičov, ktorí nemajú možnosť vyplniť a odoslať online prihlášku, stanovuje obec Štiavnik spôsob zápisu osobným vyplnením papierových prihlášok nasledovne:

 • v stredu 22. 4. 2020 od 15:00 do 17:00 v budove Základnej školy za dodržania hygienicko- epidemiologických opatrení.

 

 • Presný čas príchodu si môžete vopred dohodnúť telefonicky so zástupkyňou riaditeľa školy pre 1.stupeň ZŠ Mgr. Katarínou Čvapkovou  (tel. č.- 0911  977 646)  v záujme plynulého priebehu zápisu s dôrazom na dodržanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

 

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete na nás obrátiť prostredníctvom E-mailu (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.), príp. telefonicky. Radi Vám pomôžeme. So želaním pevného zdravia

 

Mgr. Jozef Puterka

riaditeľ ZŠ s MŠ Štiavnik

Vážení rodičia, milí žiaci,
prinášame Vám aktuálne platné informácie ohľadom organizácie vyučovania.

Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania od 30. marca 2020 a určení termínov v rámci organizácie školského roka.

Aktuálne informácie z 24.03.2020

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, milí žiaci,

Posledné informácie týkajúce sa našej školy sú nasledovné:

 • zatvorenie škôl sa predlžuje do odvolania,
 • ruší sa Testovanie 9 pre tento školský rok,
 • prihlášky na stredné školy je možné podať do 15.mája 2020,
 • prijímacie pohovory sa uskutočnia najneskôr do 30.júna 2020,
 • zápis do 1.ročníka základnej školy realizujeme formou elektronickej prihlášky do 1. ročníka,
 • zápis sa presúva na druhú polovicu apríla a nie je potrebná osobná účasť detí, o termínoch a spôsobe zápisu bez účasti detí budete informovaní E-mailom, prostredníctvom stránky školy, príp. obecným rozhlasom.

Minister školstva  prisľúbil, že sa školský rok 2019/2020 skončí v riadnom termíne a deti neprídu  o letné prázdniny.

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia žiakov,

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Štiavniku vydáva toto usmernenie z dôvodu zabezpečenia opatrení na zamedzenie šírenia prenosných ochorení.

Vedenie školy zabezpečí pre žiakov:

· Pravidelné zadávanie úloh pre žiakov I. a II. stupňa základnej školy prostredníctvom stránky www.zsstiavnik.edupage.org  (IŽK) a stránky www.bezkriedy.sk

Prosíme rodičov, aby vypracovanie zadaných úloh u žiakov aj skontrolovali. V prípade, že stále nemáte prihlasovacie údaje, prosíme kontaktujte triedneho učiteľa Vášho dieťaťa.

· Pravidelné zadávanie pracovných listov pre deti v predškolskom veku v materskej škole prostredníctvom vytvorených skupín na facebooku.

·Informovanosť žiakov a rodičov o aktuálnom dianí školy na stránke školy www.zsstiavnik.sk

Vážení rodičia, žiadame vás, aby počas týchto dní, keď bude prerušené vyučovanie, sa vaše deti resp. žiaci správali v súčasnej situácii zodpovedne:

· nesústreďovali sa v školskom areáli, na ihriskách, na uliciach, prípadne v obch. centrách

· dodržiavali všetky hygienické opatrenia

· vyvarovali sa kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky chrípky

· riadili sa pokynmi MŠVVaŠ SR, RUVZ

Ďakujeme za pochopenie.

Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 

prerušuje

vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.     

V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení.  

Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania sa presúvajú na obdobie od 30. marca 2020 do 30. apríla 2020. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v spolupráci s riaditeľmi škôl.     

Testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa uskutoční v pôvodnom termíne, t. j. 1. apríla 2020 a 2. apríla 2020.    

Vážení rodičia,

 

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Štiavniku oznamuje, že z dôvodu mimoriadnej situácie

súvisiacej so šírením nového koronavírusu bude zajtra 13. 3. 2020 vyučovanie prebiehať v skrátenom režime.

 

1. hodina - 7:40 - 8:15

2. hodina - 8:20 - 8:55

3. hodina - 9:00 - 9:35

4. hodina - 9:45 - 10:20

5. hodina - 10:25 - 11:00

6. hodina - 11:05 - 11:40

Žiaci si budú môcť zobrať domov zo školy úbory prípadne iné veci zo svojich skriniek a budú poučení o spôsobe posielania učiva, domácich úloh

a správaní sa počas  14 dňového prerušenia prevádzky školy vyhláseného po zasadnutí krízového štábu SR v súvislosti s opatreniami na

zamedzenie šírenia nového koronavírusu.

Ďakujeme za porozumenie.

 

Vážení rodičia,

v súvislosti s aktuálnou situáciou so šírením koronavírusu Vám dávame do pozornosti dva dokumenty.

1. Usmernenie k vystavovaniu ošetrovného a PN.

2. Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe.

Prvý dokument informuje o možnosti uplatnenia nároku na ošetrovné pre rodiča, ktorý je nútený zostať s dieťaťom doma ak došlo k uzatvoreniu materskej školy, školy v súvislosti  s COVID-19.

Druhý dokument informuje o povinnostiach osôb, ktorým bola nariadená domáca izolácia alebo izolácia v zdravotníckom  zariadení.

 

Základná škola s materskou školou Štiavnik upozorňuje v súvislosti s aktuálnou situáciou so šírením koronavírusu, na základe odporúčania  MŠVVaŠ SR, Úradu verejného zdravotníctva SR na dodržiavanie všeobecných preventívnych opatrení. 

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prijal Ústredný krízový štáb viaceré nové opatrenia a zákazy. Na základe uvedených prijatých opatrení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva 3. usmernenie k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy v tomto znení:

 

Usmernenie MŠVVŠ SR č. 3 k šíreniu koronavírusu.

Usmernenie Hlavného hygienika SR z 3. marca 2020

 

 

Srdečne Vás pozývame na slávnostnú akadémiu, ktorá sa bude konať v nedeľu 24. 11. 2019 o 14. 30 hod. v Súkromnom centre voľného času. Tešíme sa na Vás!